Zacznij życie z czystą kartą

 • bez długów
 • bez wierzycieli
 • bez komorników
Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy!
Sprawdź naszą ofertę

Nasza Oferta - Zaufaj Profesjonalistom

Szanowni Państwo,

Zajmujemy się PRZYGOTOWYWANIEM WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Postępowanie upadłościowe w stosunku do konsumenta jest to procedura, która ma pozwolić na jego oddłużenie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli. Przeprowadzenie upadłości daje szansę na całkowite oddłużenie i umorzenie dotychczasowych długów.

Oferujemy pomoc specjalisty na całym etapie postępowania upadłościowego, a w szczególności:

 • weryfikację dokumentów oraz ustalenie czy istnieją ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Udzielimy również wszelkich niezbędnych informacji o przebiegu postępowania upadłościowego.

Jeżeli zastanawiasz się, czy możesz ogłosić upadłość- nie zwlekaj, tylko skontaktuj się z nami!
Sprawdzimy, czy spełniasz ustawowe wymogi do jej ogłoszenia.

Skontaktuj się z nami

Korzyści z ogłoszenia upadłości

 • możliwość całkowitego oddłużenia
 • zawieszenie postępowań sądowych, które toczą się z udziałem upadłego
 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych – zaprzestanie przez komornika dokonywania zajęć wynagrodzenia i innych świadczeń
 • możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami
 • brak monitów telefonicznych i listownych od firm windykacyjnych – po ogłoszeniu upadłości wierzyciele kontaktują się jedynie z syndykiem
 • przerwanie biegu naliczania odsetek
 • możliwość czasowego otrzymywania środków na wynajem lokalu mieszkalnego (w sytuacji, gdy w masie upadłości znajduje się nieruchomość lub lokal

Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie umorzone w upadłości konsumenckiej zobowiązania przestały istnieć a więc ich wierzyciel nie ma skutecznego dochodzenia ich przed sądem jak i egzekwowania w postępowaniu egzekucyjnym. Co więcej nie może umorzonych zobowiązań wykazywać w sprawozdaniach finansowych jako istniejącej należności. W odróżnieniu od zobowiązania przedawnionego, zobowiązanie umorzone w upadłości konsumenckiej, w razie jego spłacenia przez osobę upadłą już po umorzeniu, będzie stanowiło bezpodstawne wzbogacenie dawnego wierzyciela, który będzie zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych.

Tak, bez zagrożenia osoba upadła będzie mogła nabywać prawa majątkowe, a w szczególności nieruchomości i ruchomości. Wszystkie dobra, które upadły nabędzie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pozostają wyłącznie we własności nabywcy.

Dla współmałżonka osoby upadłej nie występuje żadne ryzyko związane z zobowiązaniami, które zostały umorzone w upadłości konsumenckiej i to nie zależnie od tego czy w małżeństwie będzie obowiązywać wspólność majątkowa czy rozdzielność majątkową. Osoba upadła bez żadnych obaw może wstąpić w związek małżeński.

Jest to pytanie o zdolność kredytową osoby upadłej, która w decydującym stopniu sprowadza się do weryfikacji w Biurach Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej. Na zdolność kredytową wpływa kilka czynników m.in. wysokość dochodów, ponoszone wydatki, wiek oraz okres na jaki dane zobowiązanie ma być zaciągnięte. Dane dotyczące dłużnika przechowywane w bazie Biura Informacji Gospodarczej wykreśla się po wydaniu postanowienia o umorzeniu długów zarówno na wniosek wierzyciela jak i dłużnika. Natomiast w przypadku Biura Informacji Kredytowej z uzyskanych informacji, procedura wygląda następująco po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, fakt ten zostaje odnotowany w bazie danych BIK lecz mimo to historia kredytowa będzie widniała od momentu ogłoszenia upadłości przez kolejne 10 lat.

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej skutkuje brakiem możliwości ich dochodzenia w drodze sądowej jak i egzekucji komorniczej. Zatem prawa majątkowe nabyte przez upadłego już po oddłużeniu nie są w żaden sposób zagrożone ze strony wierzycieli biorących udział w konsumenckim postępowaniu upadłościowym.

Dochody z wynagrodzenia za prace nie są w żaden sposób zagrożone wnika to z faktu nieistnienia zobowiązań będących przedmiotem w toczącym się postępowaniu. Powrót do obrotu prawnego w szczególności w zakresie legalności uzyskiwanych dochodów jest jednym z celów upadłości konsumenckiej.

Tak, po zakończeniu postępowania upadłościowego upadły może założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Skontaktuj się z Nami

Nikomu nie udostępnimy Twojego adresu e-mail.
Nikomu nie udostępnimy Twojego numeru telefonu.
Wysyłając wiadomość zezwalasz na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu kontaktu i przedstawienia oferty współpracy.

Na co dzień zajmujemy się postępowaniami upadłościowymi, dlatego jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub zastanawiasz się jakie konsekwencje jej ogłoszenie spowoduje – nie zastanawiaj się, tylko skontaktuj się z nami.

Pozwól sobie na nowe życie – z czystą kartą - bez długów i ciągłych wiadomości od wierzycieli.